skip to main content

Rješenje na prigovor - IKGG br.160-13

Crna Gora

glavni grad podgorica

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

Broj :IKGG-160/13- 

Podgorica, 11.04.2013. godine

  

Izborna komisija Glavnog grada –Podgorice,odlučujući o prigovoru nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore, Miodraga Lekića, koga zastupa Goran Danilović, iz Podgorice, Predsjednik Centralnog izbornog štaba Miodraga Lekića, broj IKG-160/13 od 10.04.2013. godine u 19,50h, na rad biračkih odbora na biračkim mjestima broj: 117, 107, 92, 86, 102, 85, 100, 116-C, 134, 117-A, 128, 127, 126, 124, 123, 121, 120, 84-C, 116-B, 104, 94, 81, 76, 106-B, 64-A, 64, 123-A, 3, 118, 97, 84-A, 54, 15 i 84, na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), na sjednici održanoj 11. 04. 2013. godine, od 11h do 16,10h, većinom glasova donijela je -

 

R J E Š E NJ E

ODBIJA SE prigovor, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Nezavisni kandidat za Predsjednika Crne Gore, Miodrag Lekić, koga zastupa Goran Danilović, ...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: