skip to main content

IZBORNI KALENDAR ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 27. maja 2018. godine

GLAVNI GRAD –PODGORICA

IZBORNA KOMISIJA GLAVNOG GRADA

 

 

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG“, broj 46/11,14/14,47/14,12/16,60/17 i 10/18), Izborna komisija Glavnog grada, objavljuje

 

IZBORNI KALENDAR

ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE

KOJI ĆE SE ODRŽATI 27. maja 2018. godine

 

 

I – IZBORNE RADNJE

 

  1. Predsjednik Crne Gore 17. marta 2018. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Skupštini opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada i Skupštinama opština: Šavnik, Žabljak, Bar, Plav, Pljevlja,Rožaje, Danilovgrad, Bijelo Polje i Kolašin.

 

  • Izbori će se održati 27. maja 2018. godine.

  1. Izborna komisija Glavnog grada utvrđuje i objavljuje izborni kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji predviđenih zakonom.

  • rok 72 sata od dana donošenja Odluke o raspisivanju izbora, tj. 20.03.2018. godine do 24 sata.

 

  1. a) Izborna komisija Glavnog grada utvrdila je da je potrebno 1249 potpisa birača za podršku izbornoj listi za odbornike u Skupštini Glavnog grada.

 

b) Izborna komisija Glavnog grada utvrdila je da je za političke partije ili grupe birača koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu, izborna lista za izbor odbornika može biti utvrđena ako je svojim potpisom podrži najmanje 150birača.

 

c) Izborna komisija Glavnog grada utvrdila je da je potrebno 94 potpisa birača za podršku izbornoj listi za odbornike u Skupštini opštine Golubovci opštine u okviru Glavnog grada Podgorice.

 

 

  1. Izborna lista za izbor odbornika dostavlja se izbornoj komisiji Glavnog grada, najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora

 

Podsjećanja radi saglasno članu 46 stav 2. Zakona uz izbornu listu izbornoj komisiji se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

1) pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;

2) potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;

3) potvrda o prebivalištu svakog kandidata;

4) spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;

5) pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;

6) odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;

7) izborna prijava;

8) osnivački i programski akt.

Izuzetno od dokumentacije propisane stavom 2. člana 46 Zakona grupe birača uz izbornu listu dostavljaju i izjavu ovjerenu pred nadležnim organom o odluci da učestvuju na izborima sa programskim ciljevima izborne liste, ovlašćenom licu za zastupanje pred nadležnim organima, kao i druga međusobna prava i obaveze.

Ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, naziv i druga prava i obaveze podnosilaca koalicione izborne liste određuju se sporazumom koji se istovremeno sa koalicionom izbornom listom dostavlja izbornoj komisiji Glavnog grada (član 42 Zakona).

 

5. Izborna komisija Glavnog gradaodmah, po prijemu izborne liste, utvrđuje da li je podnesena u određenom roku i da li je sastavljena u skladu sa Zakonom (član 47)

a) ako je podnešena lista neblagovremena odbacuje se rješenjem,

b) ako izborna lista sadrži određene nedostatke izborna komisija Glavnog grada u roku od 48 sati od prijema izborne liste donosi zaključak kojim podnosiocu izborne liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 sati od dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke,

c) ako izborna komisija Glavnog grada utvrdi da nedostaci izborne liste nijesu otklonjeni ili nijesu otklonjeni u ostavljenom roku, donijeće u narednih 24 časa rješenje kojim se odbija proglašenje te izborne liste.

Kandidat može odustati od kandidature za odbornika do dana donošenja rješenja o proglašenju izborne liste.

Podnosilac izborne liste može povući listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

6. Ako izborna komisija Glavnog grada utvrdi da podnešena izborna lista nema nedostataka (ili su utvrđeni nedostaci otklonjeni), rješenjem utvrđuje i proglašava izbornu listu. Rješenje se bez odlaganja dostavlja podnosiocu izborne liste.

7. Nakon potvrđivanja i proglašenja podnesenih izbornih lista izborna komisija Glavnog grada utvrđuje zbirnu izbornu listu, koja sadrži sve izborne liste sa imenima svih kandidata,

- redosljed na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje predsjednik Izborne komisije Glavnog grada žrijebom, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika podnosilaca potvrđenih izbornih lista,

- zbirnu izbornu listu izborna komisija Glavnog grada javno objavljuje najkasnije petnaest (15) dana prije dana određenog za održavanje izbora.

8. Izborna komisija Glavnog grada danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav Izborne komisije Glavnog grada i dostavlja ga podnosiocu izborne liste u roku od 24 časa od časa donošenja tog zaključka.

Opunomoćeni predstavnici učestvuju u radu Izborne komisije Glavnog grada i punovažno odlučuju dvadeset (20) dana prije dana određenog za održavanje izbora.

9. Pravo na medijsko praćenje prestaje (počinje izborna šutnja) 24 časa prije dana održavanja izbora, tj. 25. maja 2018 u 24 časa.

 

II - Birački spiskovi, biračka mjesta i birački odbori

 

A)Birački spiskovi

Birački spisak vodi se za područje lokalne samouprave po biračkim mjestima. Birački spisak zaključuje se najkasnije deset (10) dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 18. stav 1 Zakona o biračkim spiskovima).

Rješenje o zaključivanju biračkog spiska dostavlja se Državnoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od časa donošenja rješenja.

Državna izborna komisija po prijemu Rješenje o zaključenju biračkog spiska u roku 24 časa dostavlja Izbornoj komisiji Glavnog grada.

Državna izborna komisija ovjerene izvode iz biračkog spiska dostavlja izbornoj komisiji Glavnog grada i podnosiocu potvrđene izborne liste.

 

 

 

B)Određivanje i oglašavanje biračkih mjesta i imenovanje biračkih odbora

Biračka mjesta određuje izborna komisija Glavnog grada, na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, najkasnije dvadeset (20) dana prije dana održavanja izbora (član 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika).

Izborna komisija Glavnog grada, najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinim biračkim mjestima (član 65 stav 4).

Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkih odbora izborna komisija Glavnog grada dužna je donijeti najkasnije petnaest(15) dana prije dana održavanja izbora (član 35a stav 1).

Rješenje iz stava 1 člana 35a IKGG dostavlja svim podnosiocima potvrđenih izbornih lista u roku od 24 časa od časa donošenja.

Izborna komisija Glavnog grada danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora. Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav biračkog odbora IKGG dostavlja podnosiocu izborne liste, u roku od 24 časa od časa određivanja biračkog mjesta. Podnosilac izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora i o tome obavijestiti IKGG koja, najkasnije 24 časa od dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrđuje lica koja ulaze u prošireni sastav biračkog odbora.

Opunomoćeni predstavnik učestvuje u radu biračkog odbora i punovažno odlučuje pet (5) dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Izborna komisija Glavnog grada imenuje birački odbor za svako biračko mjesto najkasnije deset (10) dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Izuzetno na obrazloženi zahtjev političke partije, odnosno grupe birača koja je stekla pravo da predloži predstavnike u stalni sastav biračkog odbora, sastav biračkog odbora se može mijenjati i nakon isteka ovog roka, a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta.

Birački odbori preuzimaju izborni materijal od izborne komisije Glavnog grada najkasnije 48 sati prije dana održavanja izbora (član 75 stav 3).

Birački odbor će najkasnije u roku od šest (6) časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostaviti izborni materijal izbornoj komisiji Glavnog grada (zapisnik, gl. listiće, kontrolne kupone, i dr. – član 91 Zakona).

 

III - Privremeni i konačni rezultati

 

Izborna komisija Glavnog grada će utvrditi privremene rezultate za izbor odbornika u roku od 12 sati od časa dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta.

Ponovni izibori na pojedinom biračkom mjstu sprovode se ako izborna komisija Glavnog grada poništi izbore na tom biračkom mjestu. Ponovni izbori sprovode se najkasnije u roku od sedam dana od dana poništenja izbora.

Izborna komisija Glavnog grada utvrđuje konačne rezultate za izbor odbornika u roku od 12 sati od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi (član 98).

Danom utvrđivanja konačnih rezultata izbora prestaje mandat opunomoćenim predstavnicima podnesenih izbornih lista u izbornoj komisiji Glavnog grada.

Konačni rezultati izbora za odbornike objavljuju se u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi, najkasnije petnaest (15) dana od dana održavanja izbora.

 

IV -Posmatrači izbora

 

Ovlašćeni predstavnici domaćih nevladinih organizacija,registrovanih za praćenje ostvarivanja političkih sloboda i prava ,mogu pratiti tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora ,u skladu sa Zakonom ( član 111 a)

Zainteresovani strani posmatrači mogu pratiti tok izbornog procesa od dana raspisivanja izbora do objavljivanja konačnih rezultata (član 111v).

Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose Ministarstvu vanjskih poslova najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora. Ministarstvo narednog dana po prijemu prijave, dostavlja istu Državnoj izbornoj komisiji.

Državna izborna komisija u roku od 48 sati od dana prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.

Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora prijave za posmatranje podnose najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Državna izborna komisija u roku od 48 sati od prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.

Ovlašćeni predstavnici domaćih organizacija za ispitivanje javnog mjenja mogu vršiti ispitivanje javnog mjenja po završenom glasanju.

Organizacija podnosi zahtjev Državnoj izbornoj komisiji koja u roku od 48 časova od prijema zahtjeva izdaje službena ovlašćenja ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.

Zahtjev se podnosi najkasnije pet dana prije dana glasanja.

 

V - Ostali rokovi i radnje

 

Izborna komisija Glavnog grada će svojim izbornim kalendarima utvrditi i ostale obaveze i radnje sa preciznim datumima i rokovima, koje će istaći na svojoj web stranici.

 

 

Broj: 4863/18

Podgorica, 20.03. 2018. godine

 

 

 

PREDSJEDNIK,

Srđan Raičević


Dokument koji možete preuzeti: