skip to main content

ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA PODGORICA

На основу члана 49 став 1 Закона о избору одборника и посланика (“Службени лист РЦГ”, бр. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 и 48/06и “Службени лист ЦГ”, бр. 46/11,14/14,47/14 и 12/16), Изборна комисија Главног града Подгорице, на сједници одржаној 03. 11. 2017. године утврдила је

 

Në bazë të nenit 49 paragrafi 1 të Ligjit për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve (“Fleta zyrtare RMZ” nr. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 dhe “Fleta zyrtare MZ” 46/11,14/14) 47/14 i 12/16), Komisioni zgjedhor i kryeqytetit Podgorica, në mbledhjen e mbajtur më 03. 11. 2017. ka përcaktuar

 

ЗБИРНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗА ИЗБОР

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНE ТУЗИ ОПШТИНЕ У ОКВИРУ ГЛАВНОГ ГРАДА ПОДГОРИЦА

 

LISTEN PËRMBLEDHËSE ZGjEDHORE PËR ZGJEDHJEN

E KËSHILLTARËVE TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT

KOMUNË NË KUADER TË KRYEQYTETIT PODGORICA

 

...

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: