skip to main content

RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU I PROGLAŠAVANJU IZBORNIH LISTA

 Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list RCG, br.04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i Službeni list CG.broj 46/11,14/14, 47/14 i 12/16) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 01.11. 2017. godine, donijela je

  R J E Š E NJ E

  1. UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA ...


više ▾

Dokumenta koja možete preuzeti: