skip to main content

Rješenje br. 342/14 - Utvrđuje se i proglašava izborna lista KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice

 

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list CG".broj 46/11 i 14/14) Izborna komisija Glavnog grada Podgorice na sjednici održanoj 30. 04. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice.

2. Utvrđuje se da izborna lista KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA za izbor odbornika ispunjava uslove za korišćenje prava iz člana 94 stav 2 i 3 Zakona.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

IZBORNA LISTA KOALICIONI SHQIPTARE – ALBANSKA KOALICIJA, u postupku predlaganja i . . .

više ▾

Dokument koji možete preuzeti: